Videos von und mit Dr. Remigius Geiser

Diese Sammlung von Videos verdanken wir unserem langjährigen Vorstandsmitglied Dr. Remigius Geiser, der als Österreicher wie kein anderer das "Cimbrische" in Wort und Schrift beherrscht und sich unermüdlich für die Bekanntmachung und den Erhalt der alten Sprache und Kultur einsetzt.

Quick-Links "Video-Archiv"

Apokalìsse (Apoc. 12, 1-12) (cimbro classico dei Sette Comuni)

Hochgeladen am 26.08.2009

Z galèsach me Apokalìsse
naach Giovànni

(Apoc. 12, 1-12)

An gròozez mèrch
hat sich gesècht au in hümmel:
an baip ba hat gapréart
garüstet bia de sunna,
un met aname ròofe
von zbölf stèarn in khòpf
un dar maano
untarn in sain vüüzen.
Z ist gabeest darnaach
ghèban in de liichte an khint,
kaükalanten
vor de fadiighe in bèa.

An andarz mèrch
hat sich gesècht au in hümmel:
an gròozar drago,
ròat bia z vaür,
met siban khöpfe un zègan hòorndarn.
In alle de khöpfe
ist gabeest an ròaf von koraal
un dar sain sbantz
hat gaziighet naach viil stèarn
von me hümmale
un gajùkhet in d èerda.

Dar drago
ist sich galéghet
vraan me baibe
ba ist gabeest darnaach
légan in de bèlt z kint,
ambrùmme ar hat gabélt èzzan z
bénne z böar gabüürtet.

Z baip hat galéghet in de liichte an püüble:
èar müzze governaaran alle de laüte
met aname aisarndar stabe.
Dèar Sun ist gabeest gatràghet dehiin,
un gatràghet vraan me Gótt,
un vraan me sain tròonen.
Z baip ambétze ist inkànt in desèrten,
in an saita baròotet von me Gótt,
zo steenan da
vor tausinkh zbeenhùndart un sèks taaghe.

Dénne an khriikh ist khènt in hümmel:
in an saita Mikèle un de sain énghele,
in d andar dar drago un de sain énghele.
Ma diise saint khènt dornìchtet
und ist nèt mèar gabeest pósten
vor sandare in hümmel,
un dar drago ist khènt gajùkhet auz.
Dar gròoze drago,
ditzan ist dar altar serpènte,
ba rüüfat sich "Taüvel" un "Satana",
un ist dar tentatóar von dar gantzen bèlte,
ist khènt gajùkhet in d èerda,
un anka de sain énghele
saint khènt gajùkhet iidar.

Ich han gahòrt dénne
kaükalan au in hümmel:

"Hèmmest ist de zait von dar salvétzen,
hèmmest dar Régno me ögnarn Gótt
khimmet met gròoze glòria,
un dar sain Kristo khimmet Patruun,
ambrùmme ist gabeest dornìchtet
dar akusatóar von ögnarn prüdarn,
dèar ba hat sich inkolpaart takh un nacht
vraan me Gótt.

Sandare habant-en gabùnt
met me sakrifìtzien me Lèmplen,
un met-tar bóart ba habent khöt.
Habent nèt gaspaart z sain galeebach
gnanka vraan me tòote.
Singhet, von dèmme, o hümmale,
un tandare ba da steet !

Èrma èerda, ambétze, un èrmez méar !
Dar taüvel ist gavàllet in mitten ogàndarn
vòlla rabbien,
ambrùmme èar bizzet haban nèt mèar viil zait."

Bóart me Gótt.

Khöda-bar vorbèas-got, Guutar Hèere.

(salmo 62:)

De main seela hat duarst von Diar, Guutar Hèere.

De main seela hat duarst von Diar, Guutar Hèere.

O Gótt, du pist dar main Gótt,
in z gabüürtach von dar sunnen ich süücha-dich;
de main seela hat duarst von Diar,
bia de dórre èerda ane bazzar.

De main seela hat duarst von Diar, Guutar Hèere.

Ich khöda-dar bool fintarmài ich leebe,
ambrùmme Du pist gabeest de main hölfe.
De main seela gheet nagane Diar, Guutar Hèere,
un de dain stèrche hant halta-mich au.

De main seela hat duarst von Diar, Guutar Hèere.

Allelùja, allelùja, allelùja.
Allelùja, allelùja, allelùja.

Khöda-bar vorbèas-got me Guuten Hèeren
met allame hèertze,
ambrùmme Èar hat sich ghèt Marìa vor Muutar.

Allelùja, allelùja, allelùja.

Costantina Zotti Nöbele: Ghèzzach (cimbro classico dei Sette Comuni)

Hochgeladen am 18.04.2010

Dar main lant Tobàlle voar me èersten un gròozen khriighe, gamàchet von taützen un bèllaschen, ist gabeest viil èrm. De laüte saint galeebet bia se habent gamöghet. De manne saint gant khoolan in de taütze èerda pa langaze un gakhèart pa hèrbaste met-ten sain fagötten, ba-in habant-sa gahàt z gaplèttarach zo rüstan-sich: an paar jakétten, paar prüüche, und habent gahàt anka an gabànt vor in suntakh, vor benne se saint gant in-z lant. Antì-an mann hat galìmmet naach sain baip òch zo machan èzzan, bèschan und haltan-se saubar, salpan de schuughe memme smèere òdar memme sbèertle, dii ba-se habent gatràghet in d èrbot. Memme zimbro habant-sa-sich gamàcht bosteenan une fadìghe, und saint gabeest gaséghet ghèrne. In de manade, ba-de saint gabeest dehiin, in-z lant hat-sich gasècht baibar und alte manne un khindar. Azàbazen vraan in haüsarn habant-sa gaspiilt de khügallen, gamàchet abe von püüblen memme hèmmarle met-ten zennen, un denne gaslìart, zòa-se khèmman pummalot. Ambrùmme se saint bagalot, gheent-sa nèt pa loche. Un denne de diarn un püüblen habent gasprìngat-en zùa. Diise saint gabeest de spill von lora. Andarst ke hèmmest, in de jaardar da, habant-sa gaèrbatet alle in d èkhare, gaseent bòotze, ghèersten, linsen, èrbasen, fasööl, in de gaarten rajìkken, salàtten, skarlògnen, schavéllen. De pataaten habent ghèt viil zo tüünan: èarst inpraachan d èerda, tarazzaaran in zbeen met-tar schavéarn, legan auz mist, seenan-se, un benne se saint gabeest gabüürtet, jèttan-se met-tar spitzaben; darnaach zegan taaghe rajaaran-se met-tar zappen und pa hèrbaste hooban-se auz. De khindar habent gahölfet lèsan-se au und galéghet inn in de sekhe, un denne gatràghet hòam au in de aksel. De gròozen saint khènt ghèzt von laüten un de khlòonen gasiidet vor de sbainlen, gamìschet met an mintzikh meel un grüschen und saltz. Vor an paar manade habant-sa ghèzt lautar in in tròkh, und pa lest amme fizz. In viar, vüf manade se saint gastànt bool, saint-sa khèmmet naünzkh und hundart kilen òch. Benne saint gakhèart de manne von dar èrbot òdar mintzikh darnaach, habant-sa-se gatöötet, galéghet inn in de multra un gajùkhet au gasiidanz bazzar zo raspan-se abe schöön, gahénghet au, gahàkhet òffen zo lèmman auz de büürste, de lèbara, z hèertze und allez dèz, baz ist gabeest inn. Benne is gabeest gatrükhent, habant-sa-z gahàkhet au. Z pézzorste vlòasch is khèmmet ganützet vor de salaaden, un me andarz de mosétte, de bortandèllen un anka de plütpaslen. Diise lesten khèmment gamàchet memme pluute un an mintzikh vòozez me pauche. Gahàkhet au de pòondar un gapìntet òan vor òan, und asò de ripplen, habant-se gahénghet au in de steebar und untarn in travadüarn zo trükhanan, met an mintzikh bèrme und rooche, ba ist khènt auz me khèmminghe, ambrùmme lora in alle de haüsar is-ta gabeest dar hèart met-tar heelen un gahànghet au an khezzel òdar haabo zo machan èzzan. Da is-ta gabeest de schaufala zo lèmman auz de èscha un de glüüte, de magneeka, an plaasar zo züntan au un dorlèntigan z vaür. Khlòaz gasbàindarach ist khèmmet ghèzzt voar von allame. De bortandèllen un de plütpaslen habant-sa-se gasiidet inn in de sauren kapützen. Lora de fameejen habant-se galéghet dehiin sèlbort, gahàkhet, finaart sobìa de lasègnen, un in anan gròozen mastèll hültzarnen, an zikkel at-te bòtta, mit an hantfala saltz an mann òdar an baip habant-se gazòkkelt iidar met-ten zòkkeln in de vüüze.

Robaan - Tobàlle (cimbro classico dei Sette Comuni)

Veröffentlicht am 16.01.2014

Sèrgio Bonàto Khuntz
Gino Rebeschiin Fikhìnnar
Mario Martalar Bacci
Mario Kistaan Martalar Valènt
Enghele Frigo Mayar
Kamìllo Slavièro
Giovànni Fabris

An Poom vor Grap-Stòan

Umberto Martello recita la poesia cimbra "An Poom vor Grap-Stòan" (="Un Albero per Tomba").
Umberto Martello trägt das zimbrische Gedicht "An Poom vor Grap-Stòan" (="Ein Baum als Grabstein") vor.
Umberto Martello reciting the cimbrian poem "An Poom vor Grap-Stòan" (="A Tree as a Tombstone").
Humbertus Martello recitat poema cimbricum "An Poom vor Grap-Stòan" (="Arbor pro Monumento").
Dar Bèrto Martalar traganten vüar z zimbrische gasèngle "An Poom vor Grap-Stòan".

An Poom vor Grap-Stòan

(Bénne vor mich) ist galeeschet z gasìchte
Un pin zo vorhàntan gheenan in nichte;
Bénne ich khèere in de tünkhele von bannont pin khèmmet,
Ich voorse de lèntighen ich han ghéstan vorkhèmmet:
"Vazzet nèt z main grap met khnòtten un platten;
Zaünt nèt mich inn met stèkhen un latten;
Prènghet nèt stötze pluumen (se dorflàppent bohénne);
Khömmart éntor an 'rèquiem' bail ich dèstar dortrénne.
Sétzamart an poom (vaüchta, tanna òdar lèrch),
Un lazzet en baksan fintz ar machet viar bèrch;
An poom zo gadénkhan sétzamart anlòan,
Ba de vögallen vènnent zo machan an hòam;
Lazzet dékhan z main grap met peechtar un süürtzen
Un ich raste liibor bohüütet schüschen in buurtzen.
Ista nicht vor an tòoten zo haltan sich guut,
Sòvel bia vor an lèntighen ba hat "plaabez" pluut.
Sainten saldo gabeest treeghe zo rékhan an hant,
Han ich mèeront vorhòozet kédar gatànt.
Asò schüttet nèt zeeghen, nèt baare nèt valtze,
bail ich metten énghellen òdar taüvallen tantze.
Un bizzet òch laüte (baize, sbartze òdar ròote),
De unstérbinghe khimmet darnaach m ögnarn tòote!"

Bèrto Martalar

Padan

Vóar allez
du bill da mizzan dèz:

Mizz sich légan abe
alle de ségnen in de poodom,
slagan niidar alle de stèkhen,
ziigan de snuar,
luugan sallo in ségnen zo machan.

Dénne mizz du hooban allez
diisen èerden,
zo machan de fundaziuun.
Gasìnn asò.

Un dann
mét-ten khnòtten,
mét-ten malten,
gamàcht met sant un khalch,
mizz du machan de fundaziuun.

Un khèmment aufar de mauren.
Dar èerste stòkh is dèar vomm poodom.
Dar zbaite stòkh ist òbarn,
bénne du hast gamàcht allez
im pilde von diisen khèmmarlen
un von diisen zimmarn,
ba bar machan.

Und atte léste
bar machan in dach.
Azò de dèchlen
mizzent khèmman da,
mizzent haban latten hòltz,
sbaar,
zon de trèga-poomen,
de langhen poomen,
und alle de bante,
ba se da machent,
und allez in hòltz
und mét-ten plètzen aisarn gasìngart,
und hangan au in allez.

Dèz is zo machan, in mintzikh bóart,
asò mizz sich machan au z haus.

Simeuun Meneghiin Frigo Métel Ghita
(Simeone Domenico Frigo, geometra)

Robaan / Roana
VI 1971

In de Sélbe Eerde (Hugo F. Resch)

In de sélbe èerda
sprósselnt schööne pluumen,
draidar-hanne,
vòll gasmékh un bool gavèrbet:
Lazz-se baksan mettanàndar,
lazz-se plüünan,
lazz-se smékhan,
lazz-se steenan
na-me beeghe.
Hakh-se nèt, se saint
vomm alten stamme,
stool-se nèt,
se mögant-dar dorflàppan,
lazz-se steenan
in de sélbe èerda ...
lazz-se raifan
un de saamen beent dehiin.

HUGO F. RESCH

In der selben Erde
sprossen schöne Blumen,
dreierlei,
voll Duft und wohlgefärbt:
Laß sie wachsen miteinander,
laß sie blühen,
laß sie duften,
laß sie stehen
entlang dem Wege.
Schneid sie nicht, sie sind
vom alten Stamme,
stiehl sie nicht,
sie können dir verwelken,
laß sie stehen
in der selben Erde ...
laß sie reifen
und die Samen wehen fort.

HUGO F. RESCH

(schriftdeutsche Übersetzung von Remigius Geiser)

Simeuun Meneghiin Frigo Métel Ghita
(Simeone Domenico Frigo, geometra)

Robaan / Roana
VI 1971

Alta Hurra un Junga Hurra

De main muutar,
iz ist schon alte,
mache-se:
- "O, o diirna"
vomme pétte,
- "ba gheenan?"
- "Muutar, lèmman bazzar."
- "Baz machas-to memme bazzar?"
- "Mache z èzzan. Ghèm-mar bètze!"
Pin i gabeest un halbar bèkh,
han inkontraart an schööndarn mann.
Èar zua-khöt:
- "Diirna, khimmas-to in slaafan vor mich?
Gilt-tar òondar un a halbe bètze."
- "Ja, si!"
zua-khöt,
- "Pait!
Vènne an khèar in de hòome,
khödan de main muutar,
baz se khöde sii."
É de main muutar se khöt:
- "Ja, khödan 'ja', diirna!"
Dénne pense-ich:
- "Ah, mach ich slaafan sii."
Dénne hat se gaslaafet dar mann.
An andara bòtta nòch,
inkontraart de diirna,
az ar khöt:
- "Diirna, khimmest du,
khimmas-to nòch in slaafan vor mich?
Ghilt-tar bètze zbeen und a halbe,
an andara bòtta."
É
- "Si, si"
khöt,
- "Pait!
Ingheenan,
khödan dar main muutar,
baz se khöde sii."
- "Nèt, nèt, bill nèt de sain muutar.
Is-se gabeest daü,
ba se mach-ich slaafan ich.
Na, na, bill nèt de sain muutar!"
(..)
"Battan pöösa diirna pis-to du!"

Hochgeladen am 27.07.2009

Alta Hurra un Junga Hurra

Liid dar Zimbarn

Au in de pèrghe
saint-ta guute loite,
édele zimbarn
ganaamet nòch hoite,
prèchtent an zunga,
an altez gaprècht,
ba ist in de bèlt vor
ambràll bool gasècht.

Alle de beeghe
vüürent inn ka Sleeghe,
bèllar un biisen,
an schööna gaséghe:
Grüüza-dich, vrömadar,
ail, an-de béll;
khèeranten hòam du
bolàibest an khséll.

Mèeror dan tausinkh
jaardar vòlla maatarn
stee-bar hia aufar
und vòlgan me vaatarn:
"Bénne an nòja
zait steet in de tüar,
halta-bar heerte
un ziiga-bar vüar!"

Remìgio Gòazar

Liid dar Zimbarn

Hochgeladen am 07.07.2009

Remigio Geiser recita l'Inno dei Cimbri.
Remigius Geiser trägt die Zimbern-Hymne vor.
Remigius Geiser reciting the Cimbrian Anthem.
Remigius Geiser recitat Hymnum Cimbricum.
Dar Remìgio Gòazar traganten vüar z Liid dar Zimbarn.

Landshut
Curatorium Cimbricum Bavarense
Thomas Braun
10 VI 2006

Suumar

Süüze gaséghe von pèrghen,
vrischar aatom von bèllarn,
hòotare tiifekhot me hümmale,
liichtar glisamo
vomme grüün und vomme plaaben.

Nööte zo vorliiran-sich
in anlòanekhot
hörtan gavàzzet met sainan hia,
in stille
òften dorkhloopet von ruufen.
Vèrre
vomme stoobe dar valtzen dingar,
vèrre
vomme gatèkkalach dar dingar von nichtsame.

Und khèmman drau zo vènnan-sich mèeront baar,
mèeront lèntikh,
mèeront nagane von sich sèlbort
und von andarn.
Hòrran-sich òonikh met allame
und met allen,
sobìa z gazìttarach, rénghe und stèrch,
in z galeebach dar bèlte.
Galüst zo ziigan vüar
naach disame trétta-bègale dar steeln,
hörtan höögor,
zon dèmme liichten glisamen
vomme grüün und vomme plaaben
ane riivan.

Sèrgio Bonàto Khuntz

(gakhèart in zimbrisch vomme Remìgio Geiser)

ESTATE

Dolce profilo di monti,
fresco respiro di boschi,
chiara profondità di cielo,
luminose trasparenze
di verde e di azzurro.

Bisogno di perdersi
in solitudini
colme di assidue presenze,
in silenzi
percorsi da ripetuti richiami.
Lontano
dalla polvere delle cose false,
lontano
dal frastuono delle cose da niente.

E scoprire di trovarsi più veri,
più vivi,
più vicini a noi stessi
e agli altri.
Sentirsi uniti a tutto
e a tutti,
come vibrazioni fragili e forti
nella vita delluniverso.
Voglia di andare avanti
lungo questo sentiero di sassi,
sempre più in su,
verso quelle luminose trasparenze
di verde e di azzurro
senza fine.

Sergio Bonato Khuntz

Hochgeladen am 02.08.2009

SUUMAR

Vaschonkh

Gròozar vaartakh.
Bèar met bohüüta, bèar ane bohüüta.
Striife liicht un tünkhele.
Laüte, unganaamet.
Baibar, manne.
Manne, baibar.
Éppad-òaz trinkhet.
Éppad-òaz tantzet.
Éppad-òaz lachet.
Schiar khòaz lèchelt.
Lüsanan auz de baiglen.
Luugan aan de garüstar,
de laibar,
de manne, de baibar.
Hòrran galüstar.
"Ich han liip ségan-ach, hòogar hèere!"
"Ich han liip ségan-ach, schööna vrau."
S hèertze bolàibet vèrre,
gheet nèt drau.
Lòonekhot nagane dain,
lòonekhot nagane main.
Trinkh bain!

Remìgio Gòazar

Hochgeladen am 05.07.2009

Remigio Geiser recita la poesia cimbra "Vaschonkh" (="Carnevale").
Remigius Geiser trägt das zimbrische Gedicht "Vaschonkh" (="Karneval") vor.
Remigius Geiser reciting the cimbrian poem "Vaschonkh" (="Carneval").
Remigius Geiser recitat poema cimbricum "Vaschonkh" (="Carnevale").
Dar Remìgio Gòazar traganten vüar z zimbrische gasèngle "Vaschonkh".

Landshut
Curatorium Cimbricum Bavarense
Thomas Braun
10 VI 2006

Zimbrische Misse

Biivel liip ist mar z dain haus,
Guutar Hèere,
Gótt von allar dar bèlte!

De main seela hat duarst vomme dain hòam,
z main hèertze un dar main khòrp
spaitent vor dich, o main Gótt!

Anka dar vooghel hat an haus
un de sbalbala an nèstle.
Se léghent de sain vögallen nagane me dain altare.

Biivel liip ist mar z dain haus, o Guutar Hèere!

Maria de viil zarte,
se ist an ròosen-garte,
un dén Gótt sèlbor hat gazìart met sainar hòoghen majestà.

Tobàlle (=Mezzaselva)

Hochgeladen am 18.07.2009

Faff: Giandomenico Tamiozzo

Abestamm dar Zimbarn

Maine Hèeren !

De ünzarn éltarn habent hòrtan khöt,
daz dar ünzar stamm von Zimbarn
ist von taütschen lèntarn af-an nòrt
khèmmet in dez bèllasche lant,
in zait vomme khriighe,
ba dar gròoze stròach ist dén gant üübel.

Dez grözarste tòal von khriigarn ist gavàllet tòat,
un de andarn habant-sich vorpòrghet
in balt at-te pèrghe von Draitzan Komàün òbarn Bèarn
un d andarn at-te pèrghe von ünzarn Siban Komàün òbarn Vizéntz.

Übar diisa hòoghe ébane in daü zait ist gabeest allez an balt,
ba habent ganèstet de pèeren un de bölve un khòone laüte.

Diise armen puuben in iar khriigen-gabànt,
dorsrékht nòch von dèmme hanteghen taaghe,
bèar bòaz ba un bia dii habent garàstet d èerste nacht
une an sichara hèrbighe.

De iarn èersten haüsar saint gabeest hütten,
halbe vorgraabet,
zo sicharn-sich von billen viigarn
un vomme vròste in bintar-zait.

De èersten èkhare saint gabeest raüte un raütlen,
ba nòch haüte tragent dén naamen.

In de ünzarn laiten von Robaan
saint nòch zo mögan ségan
de haufen khnòtten
un de maurn von dén güütarn,
haüte une èerden.

Bia saint darnaach gamàcht de fameejen une baibar ?

De braaven Zimbar saint gant abe
in dez nidarane ébane lant
un habent gastoolt de diarn.

Asò biar haban an taütschen vaatarn
un an bèllasche muutar.

Un von dèmme nòotegan biar,
daz biar schöltan haltan starkh pòade gaprècht,
zo mögan grüüzan de ünzarn alten vraünte,
ba nicht mèar gadénkhent at-te khindar von alten Zimbarn,
ba saint gabeest in triite vomme khriighe,
vomme hungare un von dar drus.

Benedikt Ghit von Putz

Hochgeladen am 13.07.2009

Benedikt Ghit von Putz, dar Ròonar:
(Benedetto Benetti di Canove):

Abestamm dar Zimbarn

Sleeghe / Asiago
IX 1912

Guuta Naüjekhot na me Hannes

Guuta Naüjekhot na me Hannes,
z èerste tòal

Amme èersten aan
is gabeest dèar,
ba ist z bóart.
èar is gebeest met Gótt,
èar is gabeest Gótt.
Èar is gabeest amme èersten aan met Gótt.
Met iime Gótt hat gamàcht allez,
ane iime hat ar gamàcht nicht.
Èar is gabeest iz galeebach,
un z galeebach is gebeest de liichte vor de manne.
Daü liichte hat galàüchtet in de tünkhele,
un de tünkhele hat se nèt gavìnzart.
Gótt hat gaschìkhet an mann,
ba hat sich garüüfet Giovànni.
Èar is khènt bia testimoone,
bia gatzàüghe von dar liichte,
zóa az alle de manne,
lüsanten en auz,
haben zo khlooban in de liichte.
Giovànni is nèt gabeest de liichte,
ma an testimoone von dar liichte.
De baare liichte,
ba laüchtet in mannen,
is gabeest zo khèmman in de bèlt.
Èar is gabeest in de bèlt,
un de bèlt is gabeest gamàcht met dar sain hénte,
un de bèlt hat en nèt dorkhànt.
Èar is khènt in de bèlt,
ba ist sain,
ma de sain laüte
habent en nèt dorkhénnet.
Éppadoaz hat gakhloobet in iime,
un diisen hat-ar ghèt dar Gótt an gaschénkh,
az se khèmman saine süüne.
Se saint khènt de sain süüne
nèt vor natuura
un nèt ambìa de manne habent z gabèlt,
ma ambìa Gótt hat en ghèt iz naüje galeebach.
Dèar, ba ist z bóart,
hat sich gamàcht mann
und hat galeebet inmìtten baràndare
òdar inmìtten osàndarn.
Bar haban kontemplaart de sain hòolighe liichte.
Se ist de liichte vomme òonighen suune
von Gótte me Vaatarn
vòlla grazien un vòlla baarot.

Gakhèart in zimbrisch
vomme Hèere Giandomenico Tamiozzo

Hochgeladen am 02.08.2009

Prof. Sèrgio Bonàto Khuntz & Prof. Alfònso Bellòtto

lèsent:

Guuta Naüjekhot na me Hannes,
z èerste tòal

Shakespeare: Sonétto 151

An jungar puular hòrret nia de sünte,
Ma hòrran sünte büürtet von dar liibe;
Asò vüar nèt asbèkh mich, hòoga diibe,
Az daina sünte nèt main lüst ankhünte.

Ambìa do lòochest mich, ich èersinkh zünte
Main pézzorz tòal, zoa az de mòatte skliibe,
De seela khüt z me laibe, beelm' ich ghibe
Zo hòttaran: Ar paitet mintzikh stünte.

Dain naamo macht en sléchtarn au vraan dain,
Gabùnnet hat ar dich, vòlla gahàlte
Is ar gafròant, dain armar hiart zo sain.

Da steet ar in dain diinost, saighet bìdar.
Und hòrr' ich sünte, nètte mich inthàlte
Zo rüüfan liibe daü, denàu, deniidar.


William Shakespeare

( gakhèart in zimbrisch vomme Remìgio Geiser )

Hochgeladen am 22.09.2009

Shakespeare, Sonétto 151

Z Gapeet von Gótte me Hèeren

Ünzar Vaatar von me Hümmele,
sai gahéart aür halgar naamo;
khèmme dar aür Hümmel;
sai gatànt allez baz ar bèlt iart,
bia in Hümmel, asò af d èerda;
Ghèt üz haüte ünzar pròat von altaaghe;
un lazzet üz naach ünzare schulle,
bia bar lazzan se naach biar dén
da saint schullikh üz;
haltet üz gahüütet von tentaziuun;
un höövet üz de üübel.
Asò sai z.

Galòset vomme zimbrischen liarn-gapeete 1813
(Letto dal catechismo cimbro di 1813)

Hochgeladen am 21.07.2009

Z Gapeet von Gótte me Hèeren

Liirnar Gino Rebeskiin Fikhìnnar
von dar Ribalar Stuuben ko Rbaan
(Maestro Igino Rebeschini
dall'Albergo all'Amicizia a Roana)